Surf the Greats has been involved in 8 watermarks.
Lake Erie, Ontario
Eric Simons
Lake Erie, Ontario
Melaina Gasbarrino
Lake Huron, Ontario
Sydney Boniface
Lake Superior, Ontario
Olivia Chow
Nahanni River, NWT
Olivia Chow
Ottawa River, Ontario
Gorjan Veletic
Toronto Harbour, Ontario
Antonio Lennert
Toronto Harbour, Ontario
Lucas Murnaghan